Книги

default

Словото - Ключ за вътрешно развитие

Съществува ед­но чис­то и свя­то слово, то съдър­жа в се­бе си ве­ли­чи­ето на Древното Лице. Това Древно Лице е на­ша прародина. От как­во е със­та­ве­на та­зи на­ша прародина? — От Слово и Дух.

Кой мо­же да из­ле­ку­ва човека? Казвам: Това мо­же да го нап­ра­ви са­мо безпределността.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com