ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Равновесието

  Любовта е сила, която дава равновесие на човека.

  Докато има ум, за истинска Любов и равновесие не може да се говори, защото умът винаги има едно силно желание, което е отклонено.
  Из лекция Блаженствата, изнесена на 10 септември 1993г.
  Когато човек в тежки изпитания и опасности има равновесие, това е мярката за правото. Равновесието идва от правото, а правото – от Мъдростта.
  Из идея за размишление За равновесието, 17 септември 1993г.
  Ти имаш равновесие, защото правдата е с теб, а зад правдата е Мъдростта.

  Гордият не може да има равновесие, а без него човек губи себе си, губи себепознанието, което е най-важното нещо в неговия живот.
   
  Из идея за размишление За равновесието, 17 септември 1993г.
  Божият глас е този, който носи истинското равновесие.
  Из идея за размишление Невидимия свят, 25 април 1996г.
  Непрекъснатото равновесие е тайната, постигната от даоса. Животът се поражда от постоянното взаимодействие между ин и ян в човека. А ДАО се намира в точката на равновесието. Но тъй като всичко в света и в съзнанието се движи, тази точка на равновесие всеки момент се мени. И за всеки нов миг равновесието трябва да се постига отново. Точката на равновесието е достояние на даосите. Целта на даосите е да помагат на хората и те да я постигнат. В даосизмът се казва, че равновесието е естествената сила на ДАО и то неутрализира всяка двойнственост. Това означава, че равновесието е господстваща сила, сила, която владее. При това овладяване се ражда обликът на едно ново и по-дълбоко разбиране на тайната на ДАО.
  Из лекция Даоското сърце, изнесена на 3 декември 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Равновесието" ...