ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Пентаграма

  Още от древно време е даден пентаграмът на великите Посветени. Пентаграмът – това е пътят на ученика. Пентаграмът има външен кръг, вътрешен кръг и център.

  Външният кръг не спада към пътя на ученика. Външният кръг се състои от пет степени, стъпки:
  1. Съдба – това е пътя на насилието. Тук човек мисли, че всичко му е позволено.
  2. Чашата – тя е символ на страданието, но който върши насилие ще си научи урока. Страданието е вътрешен метод, за пробуждане на Духа. Чрез страданието човек започва да мисли, че насилието не е правилният метод, защото човек започва да разбира, че след насилието идва страданието. Тези, които невиждат ясно връзката между насилие и страдание, виждат ясно това в задгробния живот. Там мисъл – формата става много силна и пряко атакува съзнанието. Страданието лекува много точно безумието.
  3. Книгата – чрез страданието човек започва да изучава законите на живота. Страданието помага да се спазват тези закони.
  4. Свещта – книгата на живота дава нова светлина и съзнание. Тази светлина е свещта в човека.
  5. Жезълът – има няколко значения: той е власт над себе си, т.е. човек е извлякъл поуки и сега управлява себе си. С жезъла се завършва външният кръг. Човек минава по този път, преди да стане ученик. Влизането в самия пентаграм е начало на ученичеството.

  Вътрешната част на пентаграма: Във вътрешната част на пентаграма човек съзнателно работи върху себе си за усъвършенстване. С тази съзнателна работа започва пътя на ученика. Тук ученика поема своята еволюция в ръцете си.

  Вътрешният кръг на пентаграма има пет степени:
  1. Леки изпитания. Ако човек при тези изпитания изгуби кураж, сила, мир и ако отпада духом, той е пропаднал на изпита. Изпити: ако човек е изгубил много ценен предмет или ценна книга – ако сърцето му трепне, той е скъсан.
  2. Начало на връзката с Христовия Дух. Тук ученика почва да се изменя, постепенно влиза в Правдата. Тя има две степени. Първата степен: почит и уважение към кон, дърво, човек, птичка, цвете и т.н. Втора степен на Правдата: изучаване на нейната мярка – това става най – точно с дневник на будност.
  3. Стръмният път и по – тежките изпитания. Пример за изпит: Любов към врага. Когато някой ти е враг или ти пакости, ти да не се озлобиш, иначе си скъсан на изпита. Истинско прощаване има само когато е придружено с Любов. Изпит за тежка болест: като минава ученикът приз тежка болест, да не се обезсърчи, а да запази радостта и спокойствието се. Ако ученикът се съблазни от власт, слава и богатство и измени на убежденията си, той е скъсан. След като издържи тези изпити, ученикът е вече годен да приеме Любовта. След приемане на Любовта ученикът вече влиза в живота. Тук ученикът разбира, че досегашният живот е само подготовка за истинския живот.
  4. Окото. Това значи дълбок поглед върху нещата, който улавя Истината, скрита в нещата. Тук ученикът има Любов и само на Любовта се отварят портите на Мъдростта. Тук му се доверяват окултните методи – ключове, защото е издържал изпитанията и няма да ги употреби за лични цели и интереси, а за служене на Бога, на Цялото. Защото който не е минал през изпитания ще злоупотреби.
  5. Дървото на живота. Тук ученикът живее дълбок вътрешен живот. Това е добро, което произхожда от Духа, а не от ума. Тук се разбира качеството различаване, с което се помага за пробуждане на душите.

  Център на Пентаграма: Това е пътят, който води към вечния живот, към безсмъртието. Тук е самоотричането и отдаването на Божието дело. Тук се постига висшата проява на Любовта. Тук са най – тежките и страшни изпити – изпит на бездната и хаоса, тук е агонията на хаоса. Окултният ученик трябва да превърне агонията в хармония и светлина. Когато тези изпити се издържат, става сливане с Духа, при което всичко запазва своята индивидуалност.

  Никакви думи и описания не могат да изразят този изпит – изпита на Голгота. „Изпий чашата, за да станеш Бог.” Да издържиш този изпит, значи напълно да трансформираш змията, но първо трябва да минеш през смъртоносно страдание. В този изпит ще бъдеш оставен сам, в най – дълбока самота, която не си познавал – като че ли всичко е пропаднало и всички стремежи и копнежи са били напразни. Голяма тъмнина и голям мрак те обхващат за известно време. За известно време като че ли няма изход въпреки формулите, но много същества бдят и треперят над ученика и жадуват той да издържи този изпит. Тук се проявява неговата воля. Тук няма помагачи и кой да му пречи – тук ученикът решава въпроса. Ако ученикът издържи този изпит, той влиза в нов живот на светлина и свобода. Това е изпит, който води към Възкресението. Оттук нататък започва истинската работа на ученика с ум, сърце и валя. Оттук започва дълбокият окултен живот на ученика.
  Из "Живата Вода" стр. 8 до 12, 2013 г.
  Пентаграмът – това са качества на Бога. Тайната за познаване на Бога се намира в петте лъча. Петте лъча са необходими, за да познае човек себе си като Бог и да постигне свободата: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел. Чрез пентаграма ние се съединяваме с огнения свят, огненото битие.

  Съединението на петте лъча образува най – висшата степен на огнената енергия. Всички други сили се управляват от тази енергия. Пентаграма е резюме на окултните сили в природата. Тя има власт не само над злото, но и над ангелските йерархии. Пентаграмът определя огненото господство над всички категории духове.

  Пентаграма работи могъщо в невидимия свят. Всички разумни същества се стремят да ги осъществят в себе си. Пентаграмът изразява всички могъщи сили в човека, всички окултни сили в човека. Пентаграмът в най – висша степен се дава само на чистотата и на волята и наистина само чистата воля има право на власт. Любовта е силна чрез невидимото, нейния говор е вътрешен. Любовта е Божият пълен израз. Например ако един мъдрец няма Любов, той няма да има и Неговият израз. Мъдростта в своята дълбочина трябва да постигне Любовта, която е същността на Бога. Чрез Мъдростта окултния ученик може да организира силата на Словото и чрез Мъдростта на Словото може да създаде в себе си вечен живот. Разбира се, Първичната Мъдрост е нещо много дълбоко и тя е свързана с така наречената”Непорочна светлина.”

  Най – важното в случая е, че пътя на Мъдростта изисква опит. Истината е пряко свързана с волята. Чрез Истината волята събира и групира умствените енергии и те материализират желанията /желанията на Посветените са и желания на Бога/. Истината дава сила на волята да материализира чистите желания. Волята е най – висшия символ на тайното учение, защото чрез волята се влиза в Истината, в Огъня. Волята разрушава злото, защото всичко, което е против Истината, се разрушава. С пентаграма могат да работят само тези, които имат развита воля, защото огънят може да се даде в ръцете на една могъща воля. Чрез волята човек става Огън. Огън човек може да тържествува над света. Този огнен елемент влиза в кръвта /свещената течност/, докато всяка лъжа влиза в кръвта разрушително. Отдайте се напълно на Истината и тя ще ви закриля.

  Какво значи напълно? Не е лесно да се разбере. Много хора разбират под това преданост, но малко са тези, които имат 100% преданост, а при 99% законът не работи. Словото и Волята – Изучаването на Словото води до разкриване на най – висшите тайни на живота. Словото е великият секрет. Словото всъщност е действие, но докато се постигне това Слово, което преобразява света, трябва много да си копал – т.е. мисълта копае място за материализацията на Духа. Това е постоянството във формулите. Много трябва да си вибрирал. Словото е източник на всички Божествени сили. Словото, което излиза от човека, разкрива неговата сила, а когато излиза от неговото мълчание, разкрива неговото могъщество. Чистото Слово разкрива най – кристалната сила в битието. Само работата на волята води до сливане с Бога. Волята има власт да преобразява събитията на живота, например чрез огнено решение. Тогава огненото решение се записва на небето. Огненото решение – това е Духът в човека. Ако у един човек отпадне един недостатък, той отпада у много хора. Волята е пътят, по който се постига Истината.
  Из "Окултното Ученичество" 2012 г.
  Едно от тайните имена на Бога е Пентаграма – означава огнена воля. Пентаграмът, това е Духът-синтез. Пентаграмът изисква надземни качества, което е истинската действителност. Само човекът на огнената воля може да изработи тези качества: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел.
  Из Закони на живота, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Пентаграма" ...