ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Музиката

  Духът има могъща власт над света чрез музиката. Музиката е духовно оръжие. Лошата музика е лоша храна. В съчетанието на тоновете се крие Бог. Музиката е един метод в природата, чрез който Духът излива Любовта Си към нас.

  Музиката е оръжие на Духа за разреждане на гъстата материя (в съзнанието). Чрез музиката Духът може да се слива с Бога. Музиката е излъчване на вълни от Духа. Музиката е един от методите за разрушаване на злото, както и мълчанието. Вълните на Духа проникват в злото и го разлагат по закона на вибрациите.

  Висшата музика е висше влияние, висше богатство. Доброто е хармония, злото е дисхармония. Музиката изисква Божествено знание. Само Божественият човек може да сгъстява вълните на висшият свят. Раят е музикално съчетание на Духа. Музиката живее в Духа и оттам слиза. Който мисли лошо, губи музиката на душата си и се разболява. Ложата мисъл разваля окръжаващата среда. Духът прониква в душата по закона на музиката - така тя се успокоява.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012 г., страница: 119
  Вашето щастие зависи изцяло от музиката. Чрез музиката може да създадете в себе си характер. Без Любов, без Мъдрост, без истината Словото не може да се изговори. Любовта е най - великата музика. Ако не мислите, не можете да пеете. Онази музика, която дава еднакво разположение на ума и тялото, е природата. Който спазва законите на природата, може да стане певец. За да може човек да свири и пее, трябва да има някаква идея.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012 г. , страница: 114
  „Тоновете в музиката са живи Същества“. И затова Учителя е имал някои тонове, които може да се насочат към някаква болест и тази болест не може да ги издържи – излиза и заминава. Но разбира се, човек трябва да бъде достоен за такава музика, т.е. такова излъчване. Чрез музиката – казва Орфей – може да се събира Сила, Светлина и Божественост.
   
  Из лекция 2 – Орфей, държана на 7 юни 2016 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Музиката" ...