ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Акаша

  Петата същност – акаша е чистият дух, най-чистата духовност, тя е богоподобието, тя е квинтесенцията. Акаша е ядро и същност на всички същества.

  Петият елемент – това е най-хубавият материал, най-благородният, същността на всички творения.
  Светът има две тела – зримо и незримо. Зримото е образувано от четирите стихии – земя, вода, въздух и огън, а незримото е образувано от петия елемент – акаша. Човекът с тяло е също нещо зримо, създадено от четирите стихии. Но истинският човек е създаден от петия елемент – акаша.

  Човекът е двояк, стихиен и духовен, акашов, т.е. свободен.
  Петата същност на човека – акаша – е образът на Бога, Божественият образ и той не трябва да се сравнява със стихиите и небесните светила.

  Външният човек е смъртен. Вътрешният човек е вечен поради петия елемент – акаша.

  От първоматерията са произлезли две смъртни тела – човешкото и астралното. Но духът, духовният човек не произлиза от тях, а от образа на Бога, който е петият елемент – акаша. И затова е казано „Богове сте”.
  Истинската мъдрост се намира в петия елемент, най-чистата духовност.

  Външният човек, човекът на стихиите, не зачита петия елемент, Божия образ и затова не се стреми към Божествена мъдрост.

  Мъдрият човек, човекът на петия елемент, живее по образа на Бога, по образа на акаша, а не по законите на света. Само от петия елемент, от петата същност е можело да се направи агнецът Божий, т.е. съществото на жертвата; от човека на четирите стихии не може да се направи агнец Божий, същество на жертвата.

  Разум и мъдрост не се раждат от родителите, а се раждат от петия елемент – акаша.
  Из лекция изнесена на 6-и Юли 2010 г.
  Отец е върховната субстанция – Етер, или Акаша. Зад цялата материя невидимо стои Бащата-Етер – това е най-финият Първичен Огън. Чрез него се управляват всички стихии. Пропадането на хората е пропадане от фината материя, т.е. от Отец, в грубата материя – земната. Ние сме излезли от рядката материя и сме влезли в гъстата.
  из Лекции Окултно ученичество, 1993 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Акаша" ...